Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1.   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.sklep.ksztaltujemypiekno.pl 1.2.   Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1.3.   Sklep internetowy https://www.sklep.ksztaltujemypiekno.pl prowadzi firma: MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Wilków Morskich 5/2, 70-063 Szczecin, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pod nr HG/038459/96 Dane adresowe/kontaktowe: MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski ul. Wilków Morskich 5/2 70-063 Szczecin tel. (+48) 91 423 20 93, kom. (+48) 601 791 878 NIP: PL9551425734, REGON: 810951056 Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres mm@ksztaltujemypiekno.pl lub pod numerem telefonu: (+48) 91 423 20 93 (opłata wg. cennika właściwego operatora) 1.4.   Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a)          zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w sklepie internetowym b)          warunki i zasady dokonywania zakupów produktów dostępnych w sklepie internetowym c)          warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w sklepie internetowym d)          warunki i zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w sklepie internetowym 1.5.   Wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze sklepem internetowym, którym posługuje się Usługodawca: a)          komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa; b)          zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 1.6.   Podane w sklepie internetowym informacje o towarach, ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 1.7.   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk

2. Definicje

2.1.   Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym 2.2.   Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym https://www.sklep.ksztaltujemypiekno.pl 2.3.   Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.sklep.ksztaltujemypiekno.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia 2.4.   Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym 2.5.   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski a Klientem, zawierania z wykorzystaniem sklepu internetowego 2.6.   Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) 2.7.   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) 2.8.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1.   Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu Zamówienia przez Klienta 3.2.   Warunkiem poprawnego złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe 3.3.   Firma MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a)          podczas rejestracji w Sklepie internetowym podał dane nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich b)          naruszył dobra osobiste osób trzecich c)          naruszył obowiązujące przepisy prawa lub ogólne zasady korzystania z sieci Internet 3.4.   Osoba, której dostęp do Sklepu internetowego został ograniczony lub zablokowany, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski 3.5.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu informacji i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie 3.6.   Klient zobowiązany jest w szczególności do: a)          niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich b)          korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania c)          korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz firmy MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski d)          nierozsyłania lub nieumieszczania w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej (SPAM) e)          korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

4. Zawieranie Umowy sprzedaży

4.1.   W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę https://www.sklep.ksztaltujemypiekno.pl, dokonać wyboru produktów, a następnie podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie 4.2.   Wybór zamawianych produktów przez Klienta dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka 4.3.   W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych oraz wybranych produktów. 4.4.   Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, w którym widoczne będą: a)          zamówione produkty b)          jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) c)          wybrany sposób dostawy 4.5.   W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie” 4.6.   Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu 4.7.   Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia” zawierającą wszystkie szczegóły dotyczące złożonego Zamówienia 4.8.   Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej 4.9.   Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem

5. Dostawa

5.1.   Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia 5.2.   Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia 5.3.   Termin realizacji dostawy wynosi od 1 dnia do 14 roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia 5.4.   Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

6. Ceny i metody płatności

6.1.   Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. 6.2.   Klient ma możliwość uiszczenia ceny: a)          przelewem na numer konta bankowego podanego w sklepie b)          płatnością w systemie Transferuj.pl c)          płatnością gotówkową przy odbiorze przesyłki

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1.   Klient ma prawo do odstąpienia umowy tylko w uzasadnionym przypadku lub w wyniku uszkodzenia powstałego nie z winy firmy MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski 7.2.   Klient może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy

8. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1.   Reklamacje należy kierować na adres e-mail mm@ksztaltujemypiekno.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w Sklepie internetowym 8.2.   Firma MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.   Firma MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w najszybszym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów 9.2.   Klient zobowiązany jest do poinformowania firmę MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego 9.3.   Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać przy użyciu formularza kontaktowego wybierając temat „Webmaster” 9.4.   W reklamacji Klient powinien podać swój adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego 9.5.   Firma MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

10. Postanowienia końcowe

10.1.                 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski a Klientem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy MM Kosmetyka Profesjonalna Centrum Edukacji Pasja Mirosław Muchalski 10.2.                 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego